Drobečková navigace

Úvod > MŠ Beruška > Školní řád

Školní řád

číslo 2/2017
ze dne 31. srpna 2017

Účinnost dnem:  1. září 2017
Oblast působnosti: Mateřská škola BERUŠKA, s.r.o.
Závaznost pro: všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí
Odpovědnost za dodržování:  zaměstnanci školy  

 

1. Úvodní ustanovení

1) Školní řád se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) a v souladu s oprávněním k podnikatelské činnosti právnické osoby Mateřská škola BERUŠKA, s.r.o. (dále jen MŠ) a s přihlédnutím k místním podmínkám MŠ.

2) Školní řád upravuje cíle, organizaci, provoz a povinnosti MŠ při zajišťování předškolního vzdělávání dětí.

3) Statutárním orgánem MŠ je ředitel školy. MŠ jako právnická osoba zřízená podle obchodního zákoníku poskytuje školské služby za úplatu za vzdělání a školské služby, o jejíž výši rozhoduje ředitel MŠ.

4) MŠ je zařazena v rejstříku Ministerstva školství ČR a postupuje podle, mimo jiné, podle školních vzdělávacích programů a je zařazena do státních vzdělávacích programů.

5) Školy mohou při výuce kromě určených učebnic a učebních textů uvedených používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů podle věty první rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.

6) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a)  jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,

d) datum zahájení vzdělávání ve škole,

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,

i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

7) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

8) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

2. Cíl předškolního vzdělávání

1) Podle školského zákona předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Organizace předškolního vzdělávání

1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Mateřská škola organizuje předškolní vzdělávání zpravidla pro děti ve věku od 2 do 6 let. Předškolní vzdělávání zaměřujeme na potřeby dětí.

2) Ředitelství MŠ sídlí na adrese K Železnici 307, Praha 9. Zastupováním ředitele školy MŠ je v době jeho nepřítomnosti písemně pověřený zástupce.

4. Péče o bezpečnost a zdraví dětí

1) Prostory MŠ jsou chráněny před jakýmkoliv násilím bezpečnostním zařízením EASYDENTIC. Zdravé ovzduší ve vnitřních prostorách MŠ je zabezpečeno výkonným filtračním systémem AEROGUARD. Úklid včetně dezinfekce je zajištěn každý den a v celém areálu MŠ je přísný zákaz kouření.

2) Pro potřebu první pomoci disponuje MŠ kvalifikovaně vybavenou příruční lékárničkou, která je pravidelně kontrolována jak z hlediska vybavení, tak z hlediska použitelnosti vybavení.

3) Prostory MŠ je po celou dobu svého provozu uzavřeny, zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba musí zazvonit a ohlásit se učitelce nebo pověřené osobě (krátkodobá nepřítomnost učitelky).

4) Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci dítěte ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách MŠ, kromě prostoru určeného k převlékání dětí.

5) Zákonní zástupci dítěte nejsou oprávněni se po vyzvednutí dítěte zdržovat déle než je nezbytné a jsou povinni opustit neprodleně areál školy. Pokud zákonný zástupce dítěte využije adaptační program, předem se domluví s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Zákonní zástupci dítěte se mohou zdržovat v mateřské škole déle při schůzkách a akcích s rodiči, sledovat a zapojit se do her a činností dětí ve třídě a na zahradě se souhlasem odpovědného zaměstnance MŠ.

6) Zákonní zástupci jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat děti učitelce do třídy osobně. MŠ odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je učitelka fyzicky převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka fyzicky předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

7) Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

8) Od doby fyzického předání dítěte učitelkou, přebírá za dítě veškerou odpovědnost v celém areálu školy jeho zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba. Není přípustné, aby děti přicházely samy bez doprovodu dospělé osoby.

9) Docházka do MŠ se starším sourozencem je možná pouze na základě předchozí dohody s ředitelem MŠ a pouze na základě písemného prohlášení zákonného zástupce s potvrzením převzetí plné odpovědnosti za tento způsob docházky, v takovém případě pedagogický pracovník nepřebírá odpovědnost za zdraví dítěte.

10) Zákonní zástupci dítěte plně odpovídají za vhodnost a kvalitu oblečení a obutí svých dětí i za věci vnesené dětmi do MŠ, i za případné bezpečnostní a zdravotní riziko spojené s takto vnesenými věcmi (např. šperky, knížky, hračky, apod.), které svojí podstatou můžou ohrozit samotné dítě nebo ostatní děti, MŠ nad takto vnesenými věcmi není schopna zajistit plný dozor. Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v mateřské škole:

 • odpovídají za to, že dítě nenosí nebezpečné a nevhodné předměty (sirky, léky, ostré předměty, apod.)
 • odpovídají za to, co mají děti v šatnách v přihrádkách na své značce, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah přihrádek, zda neobsahují nebezpečné věci.

11) Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávacích činnostech a činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností rozumíme účast dětí při realizaci školního vzdělávacího programu, ve škole od vstupu dětí do prostor školy, až do odchodu z nich, a každou činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

12) Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. V případě školního úrazu je učitelka povinna bezodkladně zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně.

13) Za zajištění postupů podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ve znění pozdějších předpisů, a administraci hlášení úrazu odpovídá přítomný učitel, tedy i za vyhotovení záznam o úrazu. Další administraci a příp. zajištění pomoci zákonným zástupcům při odškodnění úrazu hlášením pojišťovně Kooperativa, a.s., u níž je MŠ pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví a životě žáků, odpovídá ředitel MŠ.

14) Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanovuje ředitel MŠ počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd, nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Výjimečně může ředitel zvýšit počty dětí nejvýše o:

 • 8 dětí z běžných tříd, nebo<
 • 11 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

15) Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech (sportovní činnosti, pobyt venku v prostředí náročném na bezpečnost) přijímá opatření k zajištění bezpečnosti dětí vedoucí MŠ a určuje dalšího pedagogického pracovníka nebo výjimečně jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost MŠ.

16) Za zajištění kvalifikace zaměstnanců MŠ v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá ředitel MŠ. Dále odpovídá za vyhodnocení rizik možného ohrožení zdraví a bezpečnosti dětí a za zajištění průběžné preventivní informovanosti dětí, zejména formou upozorňování na případná nebezpečí, čeho se vyvarovat a jak úrazům předcházet.

17) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školních vzdělávacích programů jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem, vedeny k pochopení a porozumění dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jinými formami násilného chování. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

5. Nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem

1) V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem, či pověřenou osobou, je postup následující:

Učitelka vyčká 30 minut po skončení provozní doby MŠ a po neúspěšném kontaktování zákonných zástupců dítěte volá obvodní oddělení Policie ČR, která zajistí další postup.

2) Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podmínky pro zajištění zotavovací akce. Při zajištění zotavovacích pobytů stanoví ředitel MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Objekty pro zotavovací akce budou vybírány podle povolení k provozování zotavovacích akcí pro děti a zajištění podmínek k režimu dne a potřebám dětí.

6. Práva a povinnosti dětí, práva a povinnosti jejich zákonných zástupců

1) Školní vzdělávací programy MŠ jsou vytvářeny a podporovány ze strany ředitele MŠ tak, aby mohly být realizovány dle představ pedagogů školy a tím byla vytvořena pestrá nabídka pro děti a rodiče.

2) Při způsobech informovaní zákonných zástupců o školním programu, dětech, akcích, mimoškolních činnostech atd. vychází MŠ zákonným zástupcům maximálně vstříc a v této oblasti jsou využívány operativní tradiční i způsoby spolupráce.

3) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a všemi pracovníky a mezi všemi pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

4) Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
 • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

5) Podle Úmluvy o právech dítěte (1991) má dítě právo:

 • na poskytování ochrany společností (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • na respektování jako jedince ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (zejména právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, apod.)
 • na respektování jako jedince s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (zejména právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého, právo být veden k respektování ostatních lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, apod.),
 • na respektování jako individuality, která si tvoří svůj vlastní život (zejména právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ...).

6) Každé dítě obdrží na konci školního roku desky s pracemi vyrobenými během jeho průběhu, pokud je nedostává průběžně během školního roku. Tyto materiály jsou pro rodiče k nahlédnutí po celý rok.

7) Povinnosti dětí:

 • řídit se pokyny zaměstnanců školy
 • dodržovat pravidla

8) Povinnosti zákonných zástupců:

 • omlouvat nepřítomnost dítěte předem (tel.číslo: 281932252), do 13:00 hodin předešlého dne oběda, jinak nemůže být oběd zrušen a posléze cena jídla odečtena z účtu v příštím měsíci
 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené, v případě nástupu dítěte po nemoci, může učitelka vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé
 • informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte, pokud dítě bude vykazovat známky akutního onemocnění, může učitelka dítě odmítnout převzít
 • v dohodnutých termínech hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • nenarušovat provoz MŠ
 • na vyzvání ředitele MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a stravování dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání
 • včetně včasného předávání zpráv o dítěti ze školských poradenských zařízení, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte delší 14 dnů písemně
 • oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení)
 • fyzicky předat dítě pedagogovi - předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Po převzetí dítěte jeho zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou si za dítě plně odpovídají.

9) Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 • Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

10) V zájmu řádného výkonu péče o děti je nutné, aby zákonní zástupci:

 • poskytovali učitelce všechny aktuální údaje o dítěti, tj. informace o zdravotním stavu dítěte a zejména jeho změnách,
 • informovali učitelku o výsledcích vyšetření v jiných zařízeních (poradenských či zdravotnických), v zájmu péče o dítě.

7. Provoz školy

1) Ředitel MŠ přihlíží při stanovování zásad provozu MŠ k oprávněným potřebám zákonných zástupců dětí, a to zejména tím, že většinou jsou tyto záležitosti řešeny při první schůzce se zákonnými zástupci při zápisu dětí, resp. na začátku školního roku.

2) MŠ je provozována v denním provozním režimu v době od 7:00 hod do 17:30 hod.

3) Přijímání a vydávání zdravých dětí je časově přizpůsobeno potřebám rodičů i dětí po dohodě s paní učitelkou. V případě, že zákonný zástupce bude výjimečně požadovat v průběhu provozní doby (např. po obědě), je z provozních důvodů tento požadavek realizovat nejpozději ve 13:00 hod, aby nebyl narušován polední klidový režim ostatních dětí.

4) Zákonní zástupci jsou povinni informovat MŠ o výskytu infekčního onemocnění v rodině, o výskytu vší apod., resp. o skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na ostatní děti. Pokud by z důvodu jejich nečinností v těchto případech vznikla MŠ škoda, (např. náklady na deratizaci pro odstranění vší), odpovídají zákonní zástupci za tuto škodu v plné výši.

5) Z bezpečnostních důvodů dítě přijímá i vydává paní učitelka pouze zákonnému zástupci dítěte nebo osobám pověřeným zákonným zástupcem dítěte, které jsou uvedeny v evidenčním listě dítěte.

6) Za škody způsobené dítětem ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je povinen bezodkladně po výzvě oprávněného zaměstnance MŠ náklady na odstranění škod v plné výši MŠ uhradit, případně po předchozí dohodě s ředitelem MŠ na své náklady opravit.

8. Přijímací řízení

1) Ředitel MŠ zveřejnění dne zápisu zejména viditelně na MŠ, dále formou výlepu plakátů na výlepových plochách a na webových stránkách MŠ.

2) Zákonní zástupci mohou podat žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenci podaných žádostí vede ředitel MŠ. K zápisu přijdou zákonní zástupci s dítětem, pro které jdou žádat o přijetí do MŠ, a předloží jeho rodný list a doklad o řádném očkování dítěte.

3) Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

5) Na základě žádosti o přijetí dítěte do MŠ a vyplněného evidenčního listu a přihlášky bude zákonný zástupce, do třiceti dnů od podání žádosti, vyrozuměn rozhodnutím o přijetí dítěte, které vydává ředitel MŠ. O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ po doložení písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

9. Kritéria pro přijímání dětí

1) Do MŠ jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dále podle kritérií pro přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí převyšuje kapacitu volných míst. Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

2) Předškolní vzdělávání umožňuje zařadit do jedné třídy děti z různých ročníků. Ředitel MŠ rozhoduje o věkovém složení tříd, na základě podmínek MŠ.

3) V případě požadavku na absolvování adaptačního období po přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ.

10. Ukončení docházky

1) Podle školského zákona, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

11. Počty dětí v MŠ

1) Kapacita MŠ je naplňována do počtu dětí 22.

12. Prostorové a materiální podmínky

1) MŠ disponuje svojí oplocenou školní zahradu. Při vybavování zahrady je kladen důraz na zajištění bezpečnosti dětí při jejich volném pohybu. Písek v pískovišti je pravidelně vyměňován zřizovatelem. Pískoviště je zakryto ochrannými sítěmi.

2) Podle vyhlášky MZČR č. 108/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vybavení tříd dětským nábytkem různé výšky zajistí ředitel MŠ. Praní ložního prádla a ručníků se je zajištěno v MŠ. O jeho čistotu a údržbu se starají provozní pracovnice MŠ. Výměna lůžkovin je prováděna minimálně jeden krát za tři týdny, ručníků jeden krát za týden. V případě potřeby se prádlo vymění ihned.

13. Přerušení a omezení provozu

1) Provoz mateřských škol je přerušován nebo omezován zpravidla v období prázdnin, v měsíci červenci, srpnu nebo prosinci podle harmonogramu, který vydává ředitel MŠ.

2) Informace zákonným zástupcům dítěte o přerušení/omezení provozu i o náhradním provozu jsou zveřejňovány 2 měsíce před přerušením provozu.

14. Režim dne

1) Režim MŠ je přizpůsoben k uspokojování základních biologických potřeb dětí. Denní režim je volen dostatečně pružně, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

2) Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školními vzdělávacími programy, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP). Podle RVP plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení.

3) Doba mezi jednotlivými jídly nepřesahuje tříhodinové intervaly Denní doba pobytu venku je zpravidla dvě hodiny dopoledne. V zimním i letním období lze dobu pobytu upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nepříznivých smogových situacích. Program činností přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší.

4) Doba odpoledního odpočinku je přizpůsobena potřebám spánku dětí. Dětmi s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidnému programu. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.

5) Zákonní zástupci mohou využít v MŠ při celodenním pobytu dětí její podmínky tak, aby mohli přivádět i odvádět děti dle potřeby, ale s ohledem na provoz MŠ.

15. Stravování

1) Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava třikrát denně. Je sledována skladba jídelníčku, dodržování technologických postupů přípravy pokrmů a nápojů. Dětem je poskytován pitný režim během celého dne.

2) Školní stravování se řídí vyhláškou o školním stravování s plnou odpovědností za vyváženost spotřebního koše. Při přijetí dítěte do MŠ je se zákonnými zástupci dohodnut způsob a rozsah stravování. Rozsah stravování stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ, stravovalo vždy.

3) Na základě potvrzení lékaře může být dítě s alergií na určité potraviny stravováno tak, aby byly tyto potraviny vyloučeny a nahrazeny jinými.

4) Ředitel MŠ dohodne při nástupu dítěte do MŠ se zákonnými zástupci způsob a výši úhrady za školné a stravování. Zákonní zástupci mohou platit hotově, bezhotovostním převodem na účet vedený v Komerční bance, a.s.

16. Úplata za předškolní vzdělávání

1) Výši úplaty podle odstavců stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou právnická osoba, která vykonává činnost těchto škol a školských zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel MŠ.

2) Úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen úplata) se skládá z úhrady školného a z úhrady za stravování a hradí ji zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

3) Školné je hrazeno předem vždy do 5. dne v měsíci na daný měsíc a stravné je hrazeno zpětně za měsíc předcházející, též do 5. dne měsíce následujícího. Školné a stravné je nutno uhradit do 5. dne každého měsíce v budově MŠ.

4) Pro případ, že je realizováno na žádost zákonného zástupce adaptační období, resp. tzv. období na zkoušku, může být mezi zákonným zástupcem a ředitelem MŠ ještě před podáním přihlášky a přijetím dítěte do školy, dohodnuta úhrada finanční zálohy na rezervaci místa na sjednané období, která bude zúčtována v rámci nejbližší úhrady školného. Tato záloha je však nevratná a v případě, že dítě do školy nenastoupí, je použita na kompenzaci finanční ztráty z marně blokovaného místa.

5) O stanovení základní částky úplaty, snížení úplaty, platby v době přerušení/omezení provozu MŠ, podmínek splatnosti rozhoduje ředitel MŠ.

17. Zacházení s majetkem školy

1) Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a záměrně nepoškozovaly majetek MŠ ani svůj vlastní.

2) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovníkovi školy.

18. Závěrečná ustanovení

1) Provoz MŠ je schválen Městskou hygienickou stanicí v Praze 9.

2) Toto znění školního řádu nabývá platnosti dnem 20.12.2017 a účinnosti dnem 1.1.2018.

3) Toto znění školního řádu zrušuje a nahrazuje dnem nabytí účinnosti veškerá dosavadní znění školních řádů MŠ.

4) Tento školní řád je závazná pro všechny zaměstnance MŠ, kteří musejí být s jejím zněním seznámeni.

5) Za dodržování tohoto školního řádu jsou odpovědni všichni zaměstnanci.

6) Nedodržení stanovených zásad podle školního řádu může být kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštních předpisů s důsledky z toho vyplývajícími.

--------------

V Praze dne 31.8.2017

Mgr. Hana Sojková
ředitelka 

Mateřská škola BERUŠKA, s. r. o.